GizlilikLütfen aşağıdaki metni okuyun

 

 

URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ŞİRKET POLİTİKAMIZ

URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“URART”) özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve hukuk düzenine uyumlu olma prensipleri gereğince kişisel verilerin güvenliği konusuna azami önem göstermekte olup, “www.urart.com.tr” web sitesini ziyaret ederek, üyelik sözleşmesini okuyup, kabul edenler, ürün ve hizmetlerden faydalananlar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK olarak kısaltılacaktır) uygun şekilde işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek  istiyoruz.

 1. 6698 sayılı KVKK kapsamında URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“URART”) Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusu URART ve/veya yetkilendireceği “Veri İşleyen” kişiler, kanundan ve şirket prensiplerinden doğan sorumlulukları kapsamında açık iradeniz ile; www.urart.com.tr internet sitemiz, mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla URART ile paylaştığınız her türlü kişisel veriyi, aşağıda belirtilen prensipler ve KVKK çerçevesinde; faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, işlenerek muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği koşul ve ölçülerde üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenip kullanılabilecektir. Bununla birlikte URART çatısı altındaki tüm organ ve departmanlar da KVKK’ya uygun davranmakla ve kanuna uyulmasını gözetmekle yükümlüdür.
 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin ve özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda kişisel veri sahibinin, yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

Bu kapsamda, elektronik ortamda tarafınıza sunulan onay kutucuğunu işaretleyerek; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuyup anlayarak kabul ettiğinizi, URART ile paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin, Aydınlatma Metninde yer verilen amaç, kapsam ve şekilde, URART tarafından toplanmasına ve işlenmesine açıkça rıza verdiğinizi, yine kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza verdiğinizi ve muvafakat ettiğinizi beyan ve kabul etmektesiniz.

 1. Kişisel verileriniz, URART’ın ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla web sitesini ziyaret ederek üyelik sözleşmesini okuyup kabul ederek ve üyelik bilgilerini doldurarak, açık rızanız ile URART ile kişisel verilerinizi paylaşmanız veya üye olmaksızın oluşturulan siparişlerde, siparişin alınması ve teslimi için gerekli bilgiler ekranının tarafınızca tarafından doldurulması, internet sitemizi ziyaret ve mağazalarımızda fiziken doldurduğunuz formlar, şirketimizle imzaladığınız sözleşmeler, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları neticesinde ve şirketimize göndermiş olduğunuz e-mail, mektup ve fakslar, mağazalarımız, müşteri hizmetleri  çağrı merkezi ve diğer çalışanlarımız, aracılığıyla toplanıp işlenmekte, buna ek olarak internet sitesi veya mobil uygulama ve benzeri yazılı veya elektronik kanallarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mevzuata ve şirket politikalarına uyum sağlama, faaliyetlerimizi yürütebilme ve tarafınıza en iyi şekilde hizmet sunabilme ve aşağıda sayılan diğer hukuki sebeplere dayanılarak ve her koşulda yalnızca tarafınızın URART ile açık iradesi ile paylaşmanız neticesinde toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, bizimle paylaşmış olduğunuz; ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, ödeme bilgileri, telefon numarası, IP adresi vb. bilgilerinizi kapsayabilmektedir. URART ile üyelik sözleşmesini imzalamayarak, bir hizmet almasanız dahi web sitesini veya uygulamaları ziyaret ettiğiniz takdirde, hizmetlere eriştiğiniz tarih ve saat, IP adresiniz, kullandığınız cihazın ve bilgisayarınızın işletim sistemi hakkındaki bilgiler ve URART web sitesi üzerinden ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin bilgiler URART tarafından toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, sair ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, aşağıda belirtilen meşru amaçlar devam ettiği sürece işlenecektir:

 • 6698 sayılı KVKK’da öngörülen düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Sözleşme ve ilgili mevzuatlardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek ve ürün ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde sunabilmek,
 • Tarafınızla iletişime geçebilmek, tarafınıza etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek, ihtiyaçlarınızı anlamak,
 • Sunulan hizmetlerden, kampanyalardan ve yeni uygulamalardan haberdar etmek ve faydalandırmak, müşterilere özel kişisel ürünler, hizmet ve teklif sunabilmek,
 • Satış, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Ürün siparişlerinin alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süreci en doğru şekilde yönetmek ve sonuçlandırmak,
 • URART’ın ve hizmet verdiği gerçek kişilerin, ticari ve hukuki güvenliğini sağlamak,
 • Müşterilerin şikâyet ve önerilerini URART’ın çalışma ve faaliyet kapsamına uygun biçimde araştırma, raporlama, denetleme, hukuki ve mali işlere konu etmek,
 • Müşterimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve gerekli denetimlerimizi yapabilmek,
 • Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde, yasal mevzuata uygun şekilde, ürün ve hizmetlerimizle ilgili ticari elektronik ileti gönderebilmek,
 • Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
 • Kişisel veri sahibinin yapacağı şikâyet ve geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
 1. URART tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, kanunda belirlenmiş temel ilkelere uygun olarak; yukarıda sayılan hukuki amaçlar ile şirket stratejilerinin belirlenmesi ve faaliyetlerin yürütülebilmesi, uygulanması, yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlama ve yasalardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, amaçlarıyla, iş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, gizlilik sözleşmeleri ile güvenliğin sağlanması kaydıyla hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere, kullandığımız bilişim teknolojisi gereğince yazılım hizmeti alınan, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimizin verilerini işleyen ve saklayan şirketlere, sigorta şirketlerine, ürün teslimatları için anlaştığımız kargo şirketlerine ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarılabilecektir. İşlenen kişisel verileriniz, hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceğine ilişkin yukarıda sayılanlar dışında kanuna aykırı olarak üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.
 1. URART tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesindeki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uygun olarak şirketin veri tabanında saklamakta olup verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm teknik altyapı sağlanmış olup azami özen gösterilmektedir. Kişisel verilerinize, yalnızca URART tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kişilerin gerektiğinde erişmesine izin verilmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu URART bu durumu en kısa sürede tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli tüm önlemleri alır.
 1. URART ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz; verilerin KVKK açısından güncel olması gerekliliği ve ilgili diğer mevzuat açısından oldukça önemli olup, URART’a yanlış bilgi/veri verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen tarafınıza ait olacaktır. 
 1. Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıda sayılmaktadır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle URART’a iletmeniz halinde, veri sorumlusu URART, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri, kimliğini tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan, kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren yazılı ve imzalı dilekçe ile; BEYLERBEYİ MAHALLESİ KORULUK SK. URART EL SANATLARI Apt. NO: 1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirler.

GizlilikLütfen aşağıdaki metni okuyun

 

 

URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ŞİRKET POLİTİKAMIZ

URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“URART”) özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve hukuk düzenine uyumlu olma prensipleri gereğince kişisel verilerin güvenliği konusuna azami önem göstermekte olup, “www.urart.com.tr” web sitesini ziyaret ederek, üyelik sözleşmesini okuyup, kabul edenler, ürün ve hizmetlerden faydalananlar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK olarak kısaltılacaktır) uygun şekilde işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek  istiyoruz.

 1. 6698 sayılı KVKK kapsamında URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“URART”) Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusu URART ve/veya yetkilendireceği “Veri İşleyen” kişiler, kanundan ve şirket prensiplerinden doğan sorumlulukları kapsamında açık iradeniz ile; www.urart.com.tr internet sitemiz, mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla URART ile paylaştığınız her türlü kişisel veriyi, aşağıda belirtilen prensipler ve KVKK çerçevesinde; faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, işlenerek muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği koşul ve ölçülerde üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenip kullanılabilecektir. Bununla birlikte URART çatısı altındaki tüm organ ve departmanlar da KVKK’ya uygun davranmakla ve kanuna uyulmasını gözetmekle yükümlüdür.
 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Tanımlar:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin ve özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda kişisel veri sahibinin, yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

Bu kapsamda, elektronik ortamda tarafınıza sunulan onay kutucuğunu işaretleyerek; Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuyup anlayarak kabul ettiğinizi, URART ile paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin, Aydınlatma Metninde yer verilen amaç, kapsam ve şekilde, URART tarafından toplanmasına ve işlenmesine açıkça rıza verdiğinizi, yine kişisel verilerinizin Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza verdiğinizi ve muvafakat ettiğinizi beyan ve kabul etmektesiniz.

 1. Kişisel verileriniz, URART’ın ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla web sitesini ziyaret ederek üyelik sözleşmesini okuyup kabul ederek ve üyelik bilgilerini doldurarak, açık rızanız ile URART ile kişisel verilerinizi paylaşmanız veya üye olmaksızın oluşturulan siparişlerde, siparişin alınması ve teslimi için gerekli bilgiler ekranının tarafınızca tarafından doldurulması, internet sitemizi ziyaret ve mağazalarımızda fiziken doldurduğunuz formlar, şirketimizle imzaladığınız sözleşmeler, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları neticesinde ve şirketimize göndermiş olduğunuz e-mail, mektup ve fakslar, mağazalarımız, müşteri hizmetleri  çağrı merkezi ve diğer çalışanlarımız, aracılığıyla toplanıp işlenmekte, buna ek olarak internet sitesi veya mobil uygulama ve benzeri yazılı veya elektronik kanallarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mevzuata ve şirket politikalarına uyum sağlama, faaliyetlerimizi yürütebilme ve tarafınıza en iyi şekilde hizmet sunabilme ve aşağıda sayılan diğer hukuki sebeplere dayanılarak ve her koşulda yalnızca tarafınızın URART ile açık iradesi ile paylaşmanız neticesinde toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, bizimle paylaşmış olduğunuz; ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, ödeme bilgileri, telefon numarası, IP adresi vb. bilgilerinizi kapsayabilmektedir. URART ile üyelik sözleşmesini imzalamayarak, bir hizmet almasanız dahi web sitesini veya uygulamaları ziyaret ettiğiniz takdirde, hizmetlere eriştiğiniz tarih ve saat, IP adresiniz, kullandığınız cihazın ve bilgisayarınızın işletim sistemi hakkındaki bilgiler ve URART web sitesi üzerinden ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin bilgiler URART tarafından toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, sair ilgili mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, aşağıda belirtilen meşru amaçlar devam ettiği sürece işlenecektir:

 • 6698 sayılı KVKK’da öngörülen düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Sözleşme ve ilgili mevzuatlardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek ve ürün ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde sunabilmek,
 • Tarafınızla iletişime geçebilmek, tarafınıza etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek, ihtiyaçlarınızı anlamak,
 • Sunulan hizmetlerden, kampanyalardan ve yeni uygulamalardan haberdar etmek ve faydalandırmak, müşterilere özel kişisel ürünler, hizmet ve teklif sunabilmek,
 • Satış, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Ürün siparişlerinin alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süreci en doğru şekilde yönetmek ve sonuçlandırmak,
 • URART’ın ve hizmet verdiği gerçek kişilerin, ticari ve hukuki güvenliğini sağlamak,
 • Müşterilerin şikâyet ve önerilerini URART’ın çalışma ve faaliyet kapsamına uygun biçimde araştırma, raporlama, denetleme, hukuki ve mali işlere konu etmek,
 • Müşterimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve gerekli denetimlerimizi yapabilmek,
 • Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde, yasal mevzuata uygun şekilde, ürün ve hizmetlerimizle ilgili ticari elektronik ileti gönderebilmek,
 • Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
 • Kişisel veri sahibinin yapacağı şikâyet ve geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
 1. URART tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, kanunda belirlenmiş temel ilkelere uygun olarak; yukarıda sayılan hukuki amaçlar ile şirket stratejilerinin belirlenmesi ve faaliyetlerin yürütülebilmesi, uygulanması, yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlama ve yasalardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, amaçlarıyla, iş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, gizlilik sözleşmeleri ile güvenliğin sağlanması kaydıyla hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere, kullandığımız bilişim teknolojisi gereğince yazılım hizmeti alınan, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimizin verilerini işleyen ve saklayan şirketlere, sigorta şirketlerine, ürün teslimatları için anlaştığımız kargo şirketlerine ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarılabilecektir. İşlenen kişisel verileriniz, hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceğine ilişkin yukarıda sayılanlar dışında kanuna aykırı olarak üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.
 1. URART tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesindeki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uygun olarak şirketin veri tabanında saklamakta olup verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm teknik altyapı sağlanmış olup azami özen gösterilmektedir. Kişisel verilerinize, yalnızca URART tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kişilerin gerektiğinde erişmesine izin verilmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu URART bu durumu en kısa sürede tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli tüm önlemleri alır.
 1. URART ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz; verilerin KVKK açısından güncel olması gerekliliği ve ilgili diğer mevzuat açısından oldukça önemli olup, URART’a yanlış bilgi/veri verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen tarafınıza ait olacaktır. 
 1. Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıda sayılmaktadır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle URART’a iletmeniz halinde, veri sorumlusu URART, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri, kimliğini tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan, kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren yazılı ve imzalı dilekçe ile; BEYLERBEYİ MAHALLESİ KORULUK SK. URART EL SANATLARI Apt. NO: 1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirler.